Zaštita potrošača

OBAVEŠTENJE.PDF

U skladu sa odredbama zakcna o zaštiti potrošača („Sl Gasnik RS“ 62/2014) ARRIVA Litas Doo POŽAREVAC

javno objavijuje

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USL UGA

Korisnici usluga mogu da izjave reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, zbog pružene usluge koja nije saobrazna ugovorenoj, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamacija se podnosi na zvanične adrese ARRIVA LITAS DOO SRBIJA:

– Usmeno na Autobuskim stanicama ARRIVA LITAS DOO SRBIJA, svim šefcvirna stanica svakog dana u vremenu od 06:00 — 13:00h;

– Pismeno na adresu ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, Đure Đakovića 3, 12000 Požarevac, dolaskom u sedište ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, svakog radnog dana (ponedeljak petak) u periodu od 8:00-16:00h;

– dostavljanjem reklamacije elektronskom poštom na adresu reklamacije@arriva.rs;

–  pozivanjem broja 012 538-401;

ARRIVA LITAS DOO POZAREVAC jc dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgcvori korisriku usluga na izjavljcnu reklamaciju.

Odgovor mora da sadrži odluku da li kompanija prihvata reklamaciju, izjašnjenjc o zahtevu korisnika usluga, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne možc da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Korisnicima usluga na raspolaganju je i besplatna telefonska linija 0800 101 012, radi jednostavnije i lakše komunikacije, a u vezi sa bilo kakvim pitanjima i problemima, odnosno kvalitetom i korišćenjem usluga prevoza.

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

PRAVILNIK.PDF

OBAVEŠTENJE.PDF

Svaki poslodavac koji ima više od deset zaposlenih mora da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije od uzbunjivača, navodi se u Pravilniku o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja.
U ovom pravilniku, donetom u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača, precizira se da uzbunjivač informaciju o kršenju propisa dostavlja tom ovlašćenom licu, pismeno ili usmeno.
Ovo ne isključuje mogućnost da uzbunjivač o svojim saznanjima obavesti policiju, tužilaštvo, Agenciju za borbu protiv korupcije, neki drugi ovlašćeni organ ili javnost.